Birlikte, Bilgiyle Büyür...
Kamu Arazilerinde Yatırım/Teşvik Danışmanlık Hizmetleri

1. Turizm Amaçlı Yatırımlarda Danışmanlık Hizmetleri

 • Turizm Bakanlığınca ilan edilen taşınmazların turizm amaçlı kullanımı için müracaat işlemleri,
 • Turizm yatırım belgesi alma işlemleri,
 • Taşınmazlar hakkında girişimcilere ön izin verilmesi,
 • Ön iznin kesin tahsise dönüştürülmesinde mükellefiyetlerin yerine getirilerek irtifak hakkı kuruluşuna ilişkin işlemler,
 • Turizm yatırım belgesinin turizm işletme belgesine çevrilmesi işlemleri,
 • Kesin tahsis sonrası irtifak hakkı sözleşmesi düzenlenmesi,
 • Turizm amaçlı irtifak hakkı sözleşmesi sonrasında sözleşmeye uygun hareket edilmesi konusunda sürekli danışmanlık hizmetleri,
 • Turizm amaçlı verilen ön izin ve kesin tahsis sürelerinin uzatılmasına, dondurulmasına, dondurulan sürelerin yeniden başlatılmasına ilişkin işlemler,
 • Ek alan verilmesi işlemleri,
 • Ana yatırımcı tarafından yatırım ile ilgili tür ve kapasite değişiklikleri, tahsis ve kullanma hakkı devri, hisse devirleri ve unvan değişikliği işlemleri,
 • İrtifak hakkı sözleşmesi çerçevesinde alt kiracılar ile ilgili işlemler,
 • Yıllık irtifak hakkı ve ciro payı bedellerinin her yıl doğru bir şekilde belirlenip beyan edilerek ödenmesi işlemleri,
 • Turizm tesisi önündeki iskele yatırımlarında irtifak hakkı veya kullanım izni kurulması işlemleri ve sözleşmeleri,
 • Sözleşmelerine aykırı davranan veya izinsiz işlem yapan turizm yatırımcılarının işlemleri,
 • Turizm tesislerinin kıyı ve deniz alanlarındaki kullanımlarına ilişkin ecrimisil, itiraz, uzlaşma ve dava işlemleri,
 • Kamu arazilerinde kurulan turizm amaçlı irtifak haklarının üçüncü kişilere devri işlemleri,
 • Kamu arazilerinde turizm amaçlı yatırımlar için gerekli diğer iş ve işlemler.

 

2. Genel Hükümlere Ve Yatırım Teşvik Sistemlerine Göre Kamu Arazilerinde Yatırım İşlemleri

Bir yatırımda yatırım maliyetinin önemli bir kısmını yatırımın üzerinde yapıldığı arazinin bedeli oluşturmaktadır. Arazi maliyeti ne kadar düşük olursa işletme sermayesi de o kadar güçlü olur ki, bu durum daha büyük bir yatırım ve daha çok istihdam sağlanmasının yolunu açacaktır. Böylelikle hem âtıl hazine arazileri ekonomiye kazandırılmış olacak hem de yatırım ve istihdamın arttırılmasına önemli katkıda bulunulmuş olacaktır. Bu çerçevede, yatırımcıların, yatırımları için ihtiyaç duydukları arazi, genel hükümlere göre minimum bedel karşılığında veya yatırım teşvik sistemi içerisinde irtifak hakkı kurmak suretiyle sağlanabilmektedir.

 • Genel hükümlere göre kamu arazileri üzerinde yapılmak istenilen yatırımlara ilişkin olarak idareye başvuru işlemleri,
 • İhalenin kazanılması durumunda ön izin sözleşmesinin düzenlenmesi,
 • İrtifak hakkına geçiş işlemleri ile irtifak hakkı sözleşmesine uygun hareket edilmesi konusunda sürekli danışmanlık hizmetleri,
 • Teşvik sistemi kapsamında yapılmak istenilen yatırımlara ilişkin olarak idarece yatırım amaçlı ilan edilen taşınmazlar için yatırım teşvik belgesi alımı dahil başvuru sürecinin yönetilmesi,
 • İrtifak hakkı kuruluşuna kadar ki işlemler ile sonrasında irtifak hakkı sözleşmesine uygun hareket edilmesi konusunda sürekli danışmanlık hizmetleri,
 • Kamu arazilerinde kurulan yatırım amaçlı irtifak haklarının üçüncü kişilere devri işlemleri.

 

3. Enerji Yatırımlarında Danışmanlık Hizmetleri

 

4. Ecrimisil İşlemleri İle İlgili Danışmanlık Hizmetleri

 • Hazinenin mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlara ilişkin ecrimisil işlemlerinde indirim fırsatlarından faydalanmada rasyonel tercihin sağlanması (ecrimisile konu taşınmaz ve işlemlerin uzman gözü ile incelenerek maddi hata varsa itiraz edilmek suretiyle düzeltilmesinin sağlanması, maddi hatanın olmadığı ve itirazın gerekli bulunmadığı durumlarda mevzuatın tanıdığı indirimlerden faydalanılması),
 • Turizm tesislerinin izinsiz kıyı ve iskele kullanımlarından kaynaklanan ecrimisil işlemlerinde itiraz ve dava işlemleri.

 

5. 2B Arazileri İade Ve Satış İşlemleri

 • 2B arazilerinin hak sahibine satışı veya muvafakatname ile hak sahipliğinin devri işlemleri,
 • 2B iade işlemleri ve haksız iade red cevaplarına karşı dava işlemleri.

 

6. Kamu Arazilerinde Tarım Ve Hayvancılık Yatırımları Danışmanlık Hizmetleri

 • Hazine arazilerinde tarım ve hayvancılık amaçlı yatırımlarda irtifak hakkı başvuru işlemleri,
 • İhalenin kazanılması durumunda ön izin sözleşmesi düzenlenmesi,
 • İrtifak hakkına geçiş işlemleri ile irtifak hakkı sözleşmesine uygun hareket edilmesi konusunda sürekli danışmanlık hizmetleri,
 • Yıllık irtifak hakkı ve ciro payı bedellerinin her yıl doğru bir şekilde belirlenip beyan edilerek ödenmesi işlemleri,
 • Kamu arazilerinde kurulan tarım ve hayvancılık amaçlı irtifak haklarının üçüncü kişilere devri işlemleri.

 

7. Eğitim Amaçlı İrtifak Hakkı İşlemlerinde Danışmanlık Hizmetleri

 • Hazine arazilerinde eğitim amaçlı yatırımlarda irtifak hakkı başvuru işlemleri,
 • İhalenin kazanılması durumunda ön izin sözleşmesi düzenlenmesi,
 • İrtifak hakkına geçiş işlemleri ile irtifak hakkı sözleşmesine uygun hareket edilmesi konusunda sürekli danışmanlık hizmetleri,
 • Kamu arazilerinde kurulan eğitim amaçlı irtifak haklarının üçüncü kişilere devri işlemleri.

 

8. Hazine Arazilerinde Tersane –Liman Ve Marina Yatırımları Danışmanlık Hizmetleri

 • Hazine arazilerinde tersane, liman, ve marina amaçlı yatırımlarda idareye başvuru işlemleri,
 • Ön izin sözleşmesi düzenlenmesi,
 • İrtifak hakkı kurulması ile irtifak hakkı sözleşmesine uygun hareket edilmesi konusunda sürekli danışmanlık hizmetleri,
 • Yıllık irtifak hakkı ve ciro payı bedellerinin her yıl doğru bir şekilde belirlenip beyan edilerek ödenmesi işlemleri,
 • Tersane, liman ve marina yatırımlarına ilişkin ecrimisil işlemlerine itiraz, uzlaşma ve dava işlemleri.

 

9. Hazine Arazileri Satış, Kiralama, İşlemlerinde Danışmanlık Hizmetleri

 • Hisseli arazilerin doğrudan ihalesiz satın alınması veya kiralanması işlemleri,
 • Üzerinde irtifak hakkı kurulan hazine arazisinin doğrudan ihalesiz satın alınması işlemleri,
 • Genel hükümlere göre Hazine arazisini satın almak veya kiralamak için başvuru işlemleri,
 • İhalenin kazanılması durumunda kişi lehine tescil veya kira sözleşmesi düzenlenme işlemleri,
 • Ağaçlandırma amaçlı kiralama işlemleri.

 

10. Arkeolojik Sit, Doğal Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Arazisi İle Takas İşlemlerinde Danışmanlık Hizmetleri

 • ve 2. derece arkeolojik sit ve 1. derece doğal sit alanlarında kalan şahıs taşınmazlarının trampa programına alınması için idare nezdinde başvuru yapılması,
 • Hazine taşınmazları ile takas işlemlerinin başlatılması için başvuru yapılması ve işlemlerin takibi,
 • Takas işlemlerinin gerçekleştirilerek kişi adına tescilinin sağlanması.
© 2017 NAZALI
19 Mayıs Cad. Dr. İsmet Öztürk Sok. Elit Residence Kat: 4-10-29 Şişli 34360 İstanbul, Türkiye