Birlikte, Bilgiyle Büyür...
Ar-Ge Ve Hibe Proje Hizmetleri

NAZALI, bünyesindeki mühendis ve alanında uzman danışmanları ile işletmelerin Ar-Ge hedefleri doğrultusunda Ar-Ge projesi geliştirme, proje yazımı ve yürütülmesi konularında müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda sürece dahil olarak başarılı bir Ar-Ge süreci sonunda teşviklerden yararlanılmasını sağlar. İlk defa Ar-Ge çalışması yapacak işletmelere Ar-Ge yapılanma süreçleri için detaylı bir yol haritası çıkarılarak kurum içinde bu kültürün oluşturulması sağlanır. Ayrıca başvuru prosedürlerinin takibi, evrak sirkülasyonunun sağlanması, sürecin kurumlar nezdinde hızlı bir şekilde yürütülmesi konusunda da danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

Faaliyet Alanlarımız:

 • Ar-Ge Merkezi Kurulumu
 • Ar-Ge Teşvikleri
 • Eğitimler (Ar-Ge, Patent ve Fikri Mülkiyet, Lisanslama, Temel Şirket Yönetimi vb.)
 • İnovasyon ve Fikri Mülkiyet Yönetimi
 • Tübitak Teşvikleri
 • KOSGEB Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • Teknoloji Transfer Hizmetleri
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 • Kalkınma Ajansları Destek Programları
 • Proje Yazımı Hizmetleri

 

1. AR-GE MERKEZİ KURULUMU

Ar-Ge Merkezi Kurulumu hizmetimiz 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve buna ilişkin uygulama ve denetim yönetmeliğine uygun olarak firmanız bünyesinde Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı nezdinde sürecin sağlıklı bir biçimde yürütülmesi için Teknik ve İdari olmak üzere iki kısımda organize edilmiştir.

 

1.1 Ar-Ge Merkezi Kurulumu – Teknik

 

Fizibilite:

 • Merkezin fiziki yapısının ve personel yapısının ilgili yönetmeliğe uygun biçimde organize edilmesi

 

Fiziki Planlama:

 • Fiziki alanda kısa ve uzun vadede gerçekleştirilecek yatırımların planlanması

 

Kurumsal Planlama:

 • Ar-Ge merkezi organizasyon şemasının belirlenmesi ve firma organizasyonuna entegrasyonu

 

Ar-Ge Kültürünün Kurumsallaştırılması:

 • Ar-Ge geçmişinin derlenmesi ve kurumdaki merkez kurulumu öncesi yerleşik Ar-Ge çalışmalarının belirlenmesi
 • Kurulacak merkezde Ar-Ge kültürünün yerleştirilmesi ve sistematik hale getirilmesi

 

Çıktı ve Stratejilerin Belirlenmesi:

 • Merkezin çıktılarının tanımlanması ve bu çıktılar için firmaya özgü yapılanmanın planlanması (Yeni ürün ve teknolojilerin elde edilmesi, bunlara ilişkin projelerin geliştirilmesi, patent ve diğer fikri mülkiyet stratejileri geliştirilmesi)
 • Kısa, orta ve uzun vadeli Ar-Ge stratejilerinin belirlenmesi
 • Merkezi Ar-Ge hafızasının geliştirilmesi
 • Proje yönetimi, merkez içi ve dışında iletişim yönetimi
 • Projelerin fikirden ürüne kadar oluşum süreçlerinin tanımlanması
 • Proje ve patent tabanlı ödül ve performans sisteminin tanımlanması

 

Başvuru:

 • Ar-Ge merkezi başvuru dosyasının hazırlanması ve on-line olarak sisteme girilmesi
 • Hakemlere yapılacak sunumların hazırlanması ve sunumlara eşlik edilmesi
 • Bakanlık tarafından Ankara da yapılacak son değerlendirme ve denetim komisyonu paneline katılım öncesi hazırlıkların yapılması
 • Belgenin alınmasından sonra raporlama dönemlerinde sürecin denetlenmesi ve geri bildirimde bulunulması

 

1.2 Ar-Ge Merkezi Kurulumu – İdari (Vergi, Sosyal Güvenlik ve Diğer Uygulamalar)

Ar-Ge Merkezi Kurulumuna ilişkin olarak Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatı açısından dikkat edilmesi gereken hususlar ve Ar-Ge teşvikleri açısından danışmanlık hizmetleri verilmesi bu aşamada sunulacak hizmetlerin kapsamını oluşturmaktadır.

 

2. AR-GE TEŞVİKLERİ

Ar-Ge faaliyetlerine istinaden aşağıdaki teşviklerden 5746 ve 4691 sayılı kanunda belirtilen şartlar doğrultusunda yararlanılabilir.

 

2.1. 5746 Sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Belirlenen Teşvikler

 • Sigorta Primi Teşviği
 • Ücretlerde Gelir Vergisi Stopajı Teşviği
 • Damga Vergisi İstisnası
 • Gelir ve Kurumlar Vergisi İndirimi
 • İktisadi Kıymet Oluşması Durumunda Amortisman Yoluyla İtfa
 • İlave Kurumlar Vergisi İndirimi
 • Teknogirişim Sermayesi Desteği
 • İthalatta Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Ar-Ge Merkezlerinde Asgari Ücret Desteği (Temel Bilimler Alanında Mezun)

 

2.2. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kapsamında Belirlenen Teşvikler

 • Gelir ve Kurumlar Vergisi İndirimi
 • Ücretlerde Gelir Vergisi Stopajı Teşviği
 • KDV İstisnası
 • Sigorta Prim Teşviği
 • İthalatta Gümrük Vergisi Muafiyeti

 

3. EĞİTİMLER

 

4. İNOVASYON VE FİKRİ MÜLKİYET YÖNETİMİ

 

5. TÜBİTAK TEŞVİKLERİ

 

5.1. Sanayi Teşvikleri

 

5.1.1. Ulusal Destek Programları

 • Tekno Girişim Sermaye Desteği Programı (BİGG)
 • Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAP)
 • TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 • Proje Pazarları Destekleme Programı
 • TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
 • TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.
 • Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
 • Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı
 • Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı
 • Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destekleme Programı
 • Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)
 • TÜBİTAK Patent Destek Programı
 • Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

 

5.1.2. Uluslararası Ortaklı Destek Programları

 • AB H20 Çerçeve Programı
 • TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

 

5.2. Girişimcilik Teşvikleri

 

5.2.1. Ulusal Destek Programları

 • Tekno Girişim Sermaye Desteği Programı
 • Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı
 • Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğitim ve Araştırma Faaliyetlerini Destekleme Programı
 • Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)
 • Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destekleme Programı

 

6. KOSGEB AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

 

7. TEKNOLOJİ TRANSFER HİZMETLERİ

 

8. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

 

9. KALKINMA AJANSLARI DESTEK PROGRAMLARI

 

10. PROJE YAZIMI HİZMETLERİ

Bu kapsamdaki hizmetlerimiz:

 • Sorun ve İhtiyaçların Analizi
 • Proje Fikrinin Değerlendirilmesi
 • Proje Ekibinin Oluşturulması
 • Strateji Analizinin Yapılarak, Mantıksal Çerçevenin Hazırlanması
 • Proje Faaliyetlerinin Planlanması ve Bütçesinin Hazırlanması
 • Projenin Sunulması
 • Projenin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
© 2017 NAZALI
19 Mayıs Cad. Dr. İsmet Öztürk Sok. Elit Residence Kat: 4-10-29 Şişli 34360 İstanbul, Türkiye